Tillstånd och Kontroll App 

APEAs Tillstånd och Kontroll app som finns tillgängliga i mobilen som digitaliserar hanteringen och förenklar rutinerna för Heta Arbeten.

 

 

ladda-nedladda-ned
getgoogleplaygetgoogleplay

APEA har tagit fram en mobil app som hanterar tillstånd och kontroll hanteringen vid heta arbeten. Digitaliseringen ger möjligheten att både få översikt och att tjäna tid. *

Dagens hantering av Tillståndsgivning är administrativ och trög. APEA har tagit fram en mobil applikation som erbjuder en enklare hantering och säkerställning att heta arbetet utförs och registereras på ett korrekt sätt. På ett enkelt sätt så distribueras tillståndsgivningen till den som ska utföra det och arbetet signeras även efteråt för att följa praxis. 

Appen hanterar tillståndsgivare, hetarbetare och man kan även lägga till fler mottager för den slutgiltiga dokumentationen som består av tillståndet med signering.

Appen i kombination med Mobila Brandvakter erbjuder ett effektivit och säkert sätt att arbeta med heta arbeten.

APEAs Tillstånd och Kontroll app finns tillgängliga på App Store och Google Play.  Kostnaden är 149kr per år.

Vad säger Lagen

”Brottsbalken (13 kap 6 §) Den som slarvar med brandskyddet eller väljer en arbetsmetod som är brandfarlig och på så sätt vållar omfattande egendoms skada eller personskada (eller framkallar fara för detta) kan dömas för allmän-farlig vårdslöshet till böter eller fängelse.”

”Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789 2 kap 2 §) Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning försläckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”