Heta zoner 

En ”Het Zon” är en plats där risken är hög att en brand kan uppstå och att det kommer att påverka produktionen. 

APEAs Mobila brandvakten kan konfigureras och installeras på kritiska platser i verksamheten för att proaktivit agera mot brandrisker.

Den Mobila Brandvakten, som används för att täcka de "Heta Zonerna", kan självklart flyttas vid behov och användas på valfri plats där man behöver stärka upp brandskyddet eller ska utföra ett hett arbete. Genom att använda ett av APEAs patent, ett unikt kläm infäste dom ger stora möjligheter att vända och vrida på Mobila Brandvakten. Det behövs ingen väska och man kan ha flertal sammankopplade eller uppdelade mot en kvittenslåda och driftapplikation.

Det är viktigt att förebygga brandrisken för att säkerställa både produktionen och hela verksamheten. En brand är inte bara en förstörd byggnad utan kan även vara en katastrof för verksamheten med potentiella bortfallna intäkter och förlorade kunder.

Tryggheten att veta att det inte finns någon risk att egendomen brinner ner efter man lämnat arbetsplatsen. Ökad trygghet hos personalen och en lugnare tillvaro för verksamheten.

Vår erfarna och kunning personal kommer ut till er verksamhet och erbjuder en genomlysning tillsammans mer er om var riskerna finns och hur ni kan säkra upp att inte branden uppstår.  

Kontakta vår ansvarige PO Thorén på e-post eller ring på +46 470-67844.

Vad säger Lagen

”Brottsbalken (13 kap 6 §) Den som slarvar med brandskyddet eller väljer en arbetsmetod som är brandfarlig och på så sätt vållar omfattande egendoms skada eller personskada (eller framkallar fara för detta) kan dömas för allmän-farlig vårdslöshet till böter eller fängelse.”

”Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789 2 kap 2 §) Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning försläckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”