Den mobila
brandvakten
 

APEAs Mobila Brandvakt är marknadens första kompletta övervakningssystem för Heta Arbeten.

Vår Mobila Brandvakt utgår från och kompletterar nuvarande regelverk för Heta Arbeten genom att förstärka övervakningen i direkt anslutning till arbetsplatsen.*

Den patenterade tekniska uppbyggnaden som används har möjliggjort en optimerad säkerhet och mobilitet hos Den Mobila Brandvakten. Den Mobila Brandvakten som hanteras av ordinarie personal är snabb och enkel att rigga vilket gör tjänsten kostnadseffektiv. Den Mobila Brandvakten är helt anpassad för Heta Arbeten och är därför ett mycket lättanvänt och säkert system som fungerar i verkliga livet. Den Mobila Brandvakten förstärker säkerheten genom att den kompletterar befintlig brandvakt samt hjälper alla inblandade att följa regelverket och vedertagna rutiner.

Produkten och tjänstens fördelar i korthet:

  • Den Mobila Brandvakten möjliggör en hög säkerhetsnivå som är lika alert hela tiden, även efter ordinarie övervakningstid.
  • Ett mobilt kit av exempelvis fyra enheter kan övervaka 400 kvm.
  • Den Mobila Brandvakten dokumenterar all nödvändig information vid Heta Arbeten.
  • Den Mobila Brandvakten är flexibel och är byggd för att kunna placeras i farliga och svårövervakade produktionsutrymmen under drift.


Sammantaget skapar Den Mobila Brandvakten en smidig, förstärkt och kostnadseffektiv säkerhet vid och kring Heta Arbeten. Antalet enheter ger övervakningsytan.

Vad säger Lagen

”Brottsbalken (13 kap 6 §) Den som slarvar med brandskyddet eller väljer en arbetsmetod som är brandfarlig och på så sätt vållar omfattande egendoms skada eller personskada (eller framkallar fara för detta) kan dömas för allmän-farlig vårdslöshet till böter eller fängelse.”

”Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789 2 kap 2 §) Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning försläckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Trygg övervakning på 10 minuter

Vi använder oss av stabila leverantörer som vi utvecklar vår tjänst tillsammans med för att uppnå våra högt ställa säkerhetskrav.

 

Snip20160313_12Snip20160313_12

Säkerhet för företag och personal

För personalen är tryggheten att veta att det inte finns någon risk att egendomen brinner ner efter man lämnat arbetsplatsen.

För företaget så är tiden efter första timmen av vanlig vakt kan den mobila brandvakten stå utan extra kostnad så länge det behövs.

Detta resulterar i minskade kostnader, trygga medarbetare och förhöjd säkerhet!